تحصیلات  پرويز عضدي  


  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران 1369 1371
  کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران 1388 1391

< >