مقالات  پرويز عضدي  


  بررسی موانع تسهیل کننده های بالینی پرستاران فصل نامه مدیریت پرستاری 1395 پژوهشی سیده مریم موسوی نسب، خدیجه شجاعی ،پرویز عضدی، فائزه جهانپور 3 از 4
دریافت فایل پیوست

  Barriers of practical learning in the fild Nurs midwifery stud 2016 june 5-2 پژوهشی Faezeh Jahanpour,1 Parviz Azodi,2,* Farzan Azodi,3 and Ali Akbar Khansir 2 از 4
دریافت فایل پیوست


< >