تحصیلات  دکتر بهرام احمدی  


  کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران ایران 1387 1389
  دکتری قارچ شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران ایران 1389 1394

< >