فعالیت های اجرایی  دکتر بهرام احمدی  


  عضو زیر کمیته تخصصی قارچ شناسی شورای معین گسترش کلان منطقه 5 کشور 1395
  عضویت در کمیته آزمون های دانشکده پیراپزشکی 1396
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 1396
  عضو شورای مرکز رشد زیست فناوری دریایی خلیج فارس 1396
  عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه 1396

< >