دروس ارایه شده توسط  دکتر بهرام احمدی  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  پاتوبیولوژی
کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ,
  میکروب شناسی و انگل شناسی
فوريت‌هاي پزشكي ,
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
علوم آزمايشگاهي ,
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  انگل شناسی
پرستاری ,
  قارچ شناسي(4126)
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ,
  قارچ و انگل شناسی
مامایی ,
  قارچ شناسی(پزشکی)
پزشکی عمومی ,
  باکتریولوژی و انگل شناسی
اتاق عمل ,

< >