پایان نامه ها  دکتر بهرام احمدی  


  بررسی فراوانی اونیکومایکوز ناشی از کپک های غیر درماتوفیتی با استفاده از روشهای قارچ شناسی و مولکولی کارشناسی ارشد دکتر ساسان رضایی- دکتر سید جمال هاشمی" "
  بررسی تنوع توالي نوكلئوتيدي ژن کالمودولین (Calmodulin) در درماتوفیت های بیماری زای انسان به منظور تعیین قدرت تفکیک آن در افتراق ژنتیکی گونه هاي درماتوفیت دکترای تخصصی دکتر سید حسین میرهندی" دکتر محمد رضا شیدفر"

< >