فعالیت های اجرایی  دکتر رضا بصيريان جهرمي  


  مسئول کمیته علم سنجی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1390-1392
  مسئول کارگاه های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1390-1392
  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393 - 1396
  مدیر گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1396-

< >