تحصیلات  دکتر مرادعلي فولادوند  


  کارشناسی بهداشت عمومی علوم پزشکی اصفهان ایران 1357 1364
  کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران ایران 1370 1373
  دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی علوم پزشکی اصفهان ایران 1379 1384

< >