مقالات  دکتر مرادعلي فولادوند  


  رزومه
دریافت فایل پیوست

  Evaluation of in vitro antileishmanial activity of some brown, green and red alga from the Persian Gulf Eruropean review for medical and pharmocological sciences 2011, 15 Moradali Fouladvand, Afshin Barazesh, Fatemeh Farokhzad, H, Malekizadeh and K, Sartavi First name
دریافت فایل پیوست

  بررسی میزان شیوع توکسوپلاسموز در بیماران همودیالیزی بندر بوشهر، ایران در سال 1931 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره بيست و ششم شماره 141 مهر سال 1395 ( 130-123 ). علمی-پژوهشی محمد حسین معتضدیان، مرادعلی فولادوند و افشین برازش دوم
چكیده سابقه و هدف: عفونت توکسوپلاسموز در بیماران همودیالیزی منجر به عوارض شدید و حتی در برخی موارد باعث مرگ و میر میشود و مخارج قابل ملاحظهای را به سیستمهای بهداشتی تحمیل می کند. با توجه بثه شثیوب بثاای اندثل در نقاط مختلف کشور ایران، بررسی حاضر به منظور تعیین شیوب توکسوپلاسموز در افراد تحت همودیالیزی شهرستان بوشهر صورت گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تمامی مراجعین ) 48 بیمثار( همودیثالیزی شثهر بوشثهر کثه در فاصثله زمانی مهرماه 0931 لغایت شهریورماه 0930 به مرکز دیالیز شهر مراجعه کردند، به روش اایزا، از نظر وجود آنتیبادیهای IgG و IgM ضد توکسوپلاسما مورد بررسی قرار گرفتند. 94 درصد( از بیماران همودیالیزی شهر بوشهر از نظر آنتثیبثادی / یافتهها: در این مطالعه، 93 نفر ) 0 IgG 3/ و 3 نفثر ) 8 درصد( از نظر آنتی بادی IgM مثبت بودند. نتایج مطالعه نشان داد که بین عفونثت و برخثی از متغیرهثای آنثالیز شثده نظیثر سابقه تماس و یا ندهداری حیوانات، مصرف و نحوه شستشوی سبزیجات و ندهداری گربه از نظر آماری رابطه معنثیداری وجود ندارد. استنتاج: با توجه به شیوب باای عفونت توکسوپلاسموز در بین بیماران همودیالیزی شهر بوشهر در مقایسه با سایر افراد این منطقه و با در نظر گرفتن این واقعیت که توکسوپلاسموز به عنوان یث ریسث فثاکتور تهدیدکننثده حیثات در افثراد همودیالیزی مطرح میباشد، پیشنهاد میشود این بیماران قبل از دیالیز و همچنین قبل از عمل پیونثد کلیثه تحثت اربثالدری توکسوپلاسموز قرار گیرند تا از انتشار این عفونت از طریق روند دیالیز جلوگیری به عمل بیاید. واژه های کلیدی: توکسوپلاسموز، همودیالیزی، بوشهر، ایران

دریافت فایل پیوست

  بررسي بيماري هاي انگلي روده در افراد شاغل در واحد جمع آوري، حمل و نقل و بازيافت مواد زايد در منطقه وي ژه اقتصادي انرژي پارس مجله طب جنوب دو ماهنامه طب جنوب، سال شانزدهم شماره 6 صفحه 508-518 علمی-پژوهشی مرادعلی فولادوند، افشین برازش و رحیم طهماسبی اول
دریافت فایل پیوست

http://bpums.ac.ir

  بررسي مقايسه اي وضعيت بهداشت محيط مدارس داراي مربي بهداشت و فاقد مربي بهداشت در استان بوشهر طب جنوب علمی-پژوهشی بهمن رماوندی، عبدالله حاجی وندی، مرادعلی فولادوند و مریم شاهوردی سوم و نویسنده مسئول

http://bpums.ac.ir


< >