فعالیت های اجرایی  مهستي گنجو  


  مدیر گروه فوریت های پزشکی دانشکده پیراپزشکی 1389
  نماینده مرکز توسعه آموزش پزشکیEDO دانشکده پیراپزشکی 1390
  عضو كميته ارزيابي دروني EDC 1389
  كميته پژوهش در آموزش EDC 1389
  كميته دانش پژوهي آموزشي EDC

< >