فعالیت های اجرایی  دکتر علي حمیدی  


  معاون مرکز آموزش علمی- کاربردی دانشکده خبر شیراز شیراز 1386-1387
  سرپرست مرکز آموزش علمی- کاربردی دانشکده خبر شیراز شیراز 1387-1390
  مدیر اطلاع‌رسانی و شبکه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1392-1393
  مدیر پژوهش و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393-1394
  مدیر تعالی فرهنگی، فوق برنامه و کرسی های آزاد اندیشی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394-1395
  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی -1396

< >