مقالات  دکتر علي حمیدی  


  From Transfer of Research Question to Promoting the Use of Evidence in the Process of Knowledge Translation: Self-Assessment of Researchers in Bushehr University of Medical Sciences ISMJ Year:2018, Volume:21, Number:2, Pages:134-146 Dakhesh, Sara; Ostovar, Afshin; Hamidi, Ali;

ISMJ

  Psychometric of the Self-Assessment Tool of Academic Researchers Knowledge Translation Activities International Journal of Information Science and Management (IJISM) Year:2018, Volume:16, Number:2, Pages: Dakhesh, Sara; Pouladi, Shahnaz; Ostovar, Afshin; Yazdizadeh, Bahareh; Hamidi, Ali;

  Knowledge translation process among academic researchers: A case study of bushehr university of medical sciences Libri Year:2018, Volume:68, Number:3, Pages:259-268 Dakhesh, Sara; Ostovar, Afshin; Yazdizadeh, Bahareh; Hamidi, Ali;

De Gruyter

  CONTENT AND TECHNICAL EVALUATION OF TYPE III IRANIAN MEDICAL UNIVERSITIES'WEBSITES Year:2016, Volume:, Number:, Pages: Shabankareh, Khadejeh; Tahmasebi, Rahim; Hamidi, Ali;

IRANIAN SOUTH MEDICAL JOURNAL (ISMJ)

  Inhibitive Factors on the Development of Critical Thinking in University Libraries: Students' Attitudes in Bushehr University of Medical Sciences and Persian Gulf University. Iranian Journal of Medical Education Year:2014, Volume:14, Number:5, Pages: Baghjannati, Mitra; Motamed, Niloofar; Hamidi, Ali;

  Analytical survey and mapping structure of scientific publications in the Bibliometrics, Scientometrics, Infometrics and Webometrics fields in Web of Science database during 1990-2005 Year:2008, Volume:, Number:, Pages: Hamidi, A; Asnafi, AR; ASAREH, F;

LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

  بررسي تحليلي و ترسيم ساختار انتشارات علمي توليد شده در حوزه هاي کتاب سنجي، علم سنجي، اطلاع سنجي و وب سنجي در پايگاه Web of Science طي سالهاي 1990-2005 Year:, Volume:, Number:, Pages: حميدي علي; اصنافي اميررضا; عصاره فريده;

كتابداري و اطلاع رساني

  بررسي موانع رشد و توسعه تفكر انتقادي در كتابخانه ها Year:, Volume:, Number:, Pages: باغ جنتي ميترا; معتمد نيلوفر; باغ جنتي مرضيه; حميدي علي;

مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (مجله علوم تربيتي و روانشناسي)

  Inhibitive Factors of the Development and Growth of Critical Thinking in Libraries Journal of Library and Information Science Studies Year:2014, Volume:21, Number:13, Pages:25-50 Bagh Jannati, Mitra; Motamed, Niloofar; Bagh Jannati, Marzieh; Hamidi, Ali;

Shahid Chamran University of Ahvaz

  موانع رشد تفکر انتقادي در کتابخانه هاي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي و خليج فارس بوشهر Year:, Volume:, Number:, Pages: باغ جنتي ميترا; معتمد نيلوفر; حميدي علي;

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  بررسی موانع رشد تفکر انتقادی در کتابخانه های دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر Year:2013, Volume:, Number:, Pages: باغ جنتی; حمیدی; علی; معتمد; نیلوفر;

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

  Evaluation of Iranian Medical Universities' Websites Based On Content and Technical Features Effecting On Promotion of Webometric Rank Journal of Academic librarianship and Information Research Year:2016, Volume:49, Number:4, Pages:439-476 Hamidi, Ali; Shabankareh, Khadijeh; Tahmasebi, Rahim;

University of Tehran

  ارزیابی محتوایی و فنی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های‌ علوم پزشکی تیپ سه ایران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب Year:2016, Volume:19, Number:2, Pages:267-283 شبانکاره; طهماسبی; رحیم; حمیدی; علی;

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب

  ارزيابي محتوايي و فني وب سايت هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي تيپ سه ايران Year:, Volume:, Number:, Pages: شبانكاره خديجه; طهماسبي رحيم; حميدي علي;

طب جنوب

  ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات Year:2006, Volume:17, Number:1, Pages:13-22 Hamidi, Ali;

NLAI

  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکيد برنقش کتابخانه های مجازی ماهنامه ارتباط علمي Year:2004, Volume:3, Number:2, Pages:84-89 اميررضا اصنافی; علی حميدی;

ماهنامه ارتباط علمي

  از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی Year:2011, Volume:2, Number:1, Pages: فرج پهلو; عصاره; حمیدی;

  انجمن کتابخانه‌های دانشگاهی و مرجع ACRL ماهنامه ارتباط علمي Year:2004, Volume:3, Number:2, Pages:1-5 علی حميدی;

ماهنامه ارتباط علمي

  شناسایی انواع شیوه های غیر حضوری تعامل بین کاربر و کتابدار مورد استفاده در کتابخانه های مرکزی علوم پزشکی ایران Year:2014, Volume:, Number:, Pages: استوار; شیوا; حمیدی; علی; میرزا بیگی;

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

  Scientific impact of Iranian medical sciences universities' research journals in google scholar Iranian Journal of Information processing and Management Year:2018, Volume:33, Number:2, Pages:745-774 Shabankareh, Khadijeh; Mansourzadeh, Mohammad Javad; Hamidi, Ali;

Iranian Journal of Information processing and Management

  نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوشهر مديريت اطلاعات سلامت Year:, Volume:15, Number:4, Pages:175-181 سیده فاطمه مرتضوی; راضیه باقرزاده; علی حمیدی;

  ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه استنادی گوگل اسکالر طی سال‌های 2009-2013 Year:, Volume:, Number:, Pages:

  ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر اساس معیارهای بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو دانش شناسی Year:2017, Volume:10, Number:37, Pages:59-73 شبانکار; طهماسبی; رحیم; حمیدی; علی;

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

  Health Information Needs of Mothers of Children Younger than Two Years Old Referred to Healthcare Centers of Bushehr City, Iran Year:2018, Volume:, Number:, Pages: Mortazavi, Seyedeh Fatemeh; BAGHERZADEH, RAZIEH; HAMIDI, ALI;

HEALTH INFORMATION MANAGEMENT

  Representation and Analysis of the Status of Indexed Articles of Researchers in Bushehr University of Medical Sciences at the Scopus Database in Social Networks: An Altmetrics Study ISMJ Year:2019, Volume:22, Number:4, Pages:222-235 Dehghani, Sara; Hamidi, Ali; Basirian Jahromi, Reza;

ISMJ

  Validity Assessment in Knowledge & Information Science Researches IRANIAN JOURNAL OF INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT (INFORMATION SCIENCES AND TECHNOLOGY),[online] Year:2019, Volume:34, Number:3, Pages:1103-1124 Shabankareh, Khadijeh; Hamidi, Ali;

  ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه استنادی گوگل اسکالر طی سال‌های 2009-2013 دانش شناسی Year:2017, Volume:10, Number:39, Pages:57-67 شبانکار; باغ جنتی; حمیدی; علی;

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

  انتشارات علمی پژوهشگران ایرانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی بر اساس شاخص‌های نفوذ فکری و نفوذ اجتماعی مديريت اطلاعات سلامت Year:2020, Volume:17, Number:2, Pages:80-86 ملکی رضایی-حقیقی; فرشید دانش; خدیجه ُشبانکاره; علي حميدی;

  Evaluation of knowledge translation process among Bushehr University of Medical Sciences researchers based on Knowledge translation cycle model with regard to the role of Academic Librarians in this process Year:2017, Volume:, Number:, Pages: Dakhesh, S;

dissertation]. St. Bushehr: Bushehr Univ. of Med. Sci 2017.[Persian].[Article]

  Scientific misconduct and Iranian scientists Gaceta sanitaria Year:2020, Volume:33, Number:, Pages:598-598 Dakhesh, Sara; Hamidi, Ali;

Ediciones Doyma, SL

12

< >