دانشجویان برتر  دکتر زينب جوكار  


  خدیجه احمدی تکنولوژی جراحی گوارش 1393
  لیلا دیناروند تکنولوژی جراحی چشم 1393
  طیبه عرب زاده تکنولوژی جراحی گوارش و غدد 1394
  مژگان رزمجویی زبان تخصصی 1395

< >