مقالات  دکتر زينب جوكار  


  تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی مبتلایان به COPD

  تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی مبتلایان به COPD

  مقایسه تاثیر مراقبت پرستاری توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به COPD مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا سال چهارم، شماره 2 علمی- پژوهشی زینب جوکار، فرحناز محمدی، حمیدرضا خانکه، سعید فلاح تفتی، فرامرز کوشش اول از پنج نفر
دریافت فایل پیوست

Journal.fums.ac.ir

  ارزیابی اثر تینیدازول بر واژینوز باکتریال بر اساس معیار امسل پرستاری و مامایی جامع نگر بهار94، شماره 75 علمی- پژوهشی زینب ربیعی، شهناز نجار، زهرا عباسپور،زینب جوکار، معصومه معصومی
دریافت فایل پیوست

  بررسی تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل بر فعالیت روزمره زندگی مبتلایان به COPD فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد دوره چهارم، شماره 13، زمستان 93 علمی- پژوهشی زینب جوکار، فرحناز محمدی، حمیدرضا خانکه، زینب ربیعی،سعید فلاح تفتی اول از پنج نفر
دریافت فایل پیوست

Http://ebcj-mums.ac.ir


< >