کتب و جزوات  دکتر زينب جوكار  


  نقشه مفهومی روشی موثر در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر بهار 1394 معصومه معصومی خلجی، زینب جوکار
  مجموعه سوالات تکنولوژی جراحی پرستاران جوان 1394 معصومه معصومی، زینب جوکار، بتول السادات حسینی، عاطفه امیرپور

< >