پایان نامه ها  دکتر زينب جوكار  


  بررسی تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل برخستگی، فعالیت روزمره و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه کارشناسی ارشد دکتر فرحناز محمدی" دکتر حمیدرضا خانکه"
  بررسی تاثیر توانبخشی ریوی مبتنی بر منزل برخستگی، فعالیت روزمره و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری انسدادی مزمن ریه کارشناسی ارشد دکتر فرحناز محمدی" دکتر حمیدرضا خانکه"

< >