تحصیلات  دکتر غلامرضا خميسي پور  


  زیست شناسی تهران 1365 1369
  خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون تربیت مدرس 1370 1374
  دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون تربیت مدرس 1385 1390

< >