تحصیلات  دکتر عبدالرسول خسروی  


  کارشناسی دانشگاه شیراز ایران 1370 1374
  کارشناسی ارشد علوم پزشکی ایران ایران 1382 1384
  دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی فردوسی مشهد ایران 1387 1390

< >