فعالیت های اجرایی  دکتر عبدالرسول خسروی  


  مدیرگروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  عضو شورای تحصیلات تکمیلی
  رییس اداره امور هیأت علمی دانشگاه 1394

< >