مقالات  دکتر عبدالرسول خسروی  


  امکان‌سنجي مهار مستندات موضوعي پايگاههاي اطلاعاتي پزشکي فارسي موجود بر روي وب فصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي، شماره 17، اسفند 1386 دكتر سعيد رضائي شريف آبادي ، عبدالرسول خسروي ، محسن حاجي زين العابديني
هدف پژوهش حاضر امكان سنجي كنترل مستندات موضوعي پايگاههاي اطلاعاتي پزشكي فارسي در محيط اينترنت است. بر اساس روش پژوهش اين تحقيق از ميان كليدواژه هاي مورد استفاده كاربران اينترنت جهت جستجوي مقالات در بخش اطلاع رساني كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، 50 كليدواژه به طور تصادفي انتخاب گرديد. ابتدا در مرحله پيش آزمون، اين كليدواژه ها در پايگاه اطلاعاتي مقالات پزشكي فارسيِ ايران مدكس مورد جستجو قرار گرفته و نتايج به دست آمده ثبت شد. اين كليدواژه ها با اصطلاحنامه پزشكي فارسي مطابقت داده شد و در صورت موجود بودن در اين اصطلاحنامه در پايگاهي كه مخصوص اين پژوهش در محيط اكسِس طراحي شده بود، وارد شدند. سپس پايگاه كليدواژه هاي مستند شده با هماهنگي با مسئولين پايگاه ايران مِدِكس وارد اين پايگاه شده و دوباره مورد جستجو قرار گرفته و نتايج ثبت شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه مهار مستندات، با درصد بسيار بالايي باعث بازيابي دقيق تر اطلاعات شده و از ريزش كاذب جلوگيري مي نمايد. نتايج اين پژوهش مي تواند به منظور اصلاح فرآيندهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات در محيط اينترنت، الگويي براي به كارگيري اصطلاحنامه ها به عنوان ابزارهاي مهار مستندات در ساير پايگاه هاي اطلاعاتي موجود در اينترنت ارائه دهد. کليدواژگان: ذخيره و بازيابي اطلاعات، پايگاه هاي اطلاعاتي پزشكي فارسي، مهار مستندات، اصطلاحنامه پزشكي فارسي، ريزش كاذب، مستند موضوعي

  تحلیل بسط جستجوی کاربراندر موتور کاوش برپایه نظریه بار شناختی کتابداری و اطلاع رسانی شماره 58، تابستان 1391 علمی پژوهشی عبدالرسول خسروي، رحمت الله فتاحي، مهري پريرخ، محمد حسين دياني اول از چهار
هدف: هدف نظام هاي اطلاعاتي، بازيابي اطلاعات مرتبط با نياز كاربر است. در اين راستا، موتورهاي كاوش قابليت جديدي به نام «كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي» پياده نموده اند. اين كه اين كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي تا چه ميزان با نياز كاربران همخوان است، مسئله اي اساسي است. بر اين اساس اين پژوهش شكل گرفت تا كارآمدي كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي موتور كاوش گوگل در بسط جستجو و افزايش ربط از ديدگاه كاربران را بررسي كند. روش : اين پژوهش كاربردي است و به روش پيمايشي انجام شده است. داده هاي مورد نياز از طريق پرسش نامه به هنگام جستجوي كاربران در گوگل به دست آمد. بر اين اساس، نمونه اي 60 نفري از دو گروه علوم انساني/ اجتماعي و علوم پايه/ فني- مهندسي در نظر گرفته شد و نشست هايي جداگانه با هر يك از آنها ترتيب داده شد. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميزان ربط نتايج بازيافتي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيافتي حاصل از بسط جستجوي مبتني بر كليدواژه ها/ عبارت هاي پيشنهادي وجود دارد. يعني كليدواژه ها/ عبارت هاي پيشنهادي گوگل در بهبود ربط بازيافت ها موثر بوده است. همچنين تفاوت معني داري از نظر نتايج بازيافتي حاصل استفاده از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيافتي حاصل بسط جستجو بين دو حوزه مورد بررسي مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتايج بازيافتي، توصيه هاي كاربردي و پژوهشي ارائه شده است کليدواژگان: بسط جستجو، موتورهاي كاوش، گوگل، كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي، ربط

دریافت فایل پیوست

  سطح سواد سلامت بيماران ديابتي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز و عوامل موثر بر آن دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت، شماره 42، خرداد و تير 1394 صص 194- عبدالرسول خسروي، خديجه احمدزاده، شعله ارسطوپور، رحيم طهماسبي 1 از 4
مقدمه: سواد سلامت ظرفيت افراد براي كسب، پردازش و درك اطلاعات و خدمات بهداشتي پايه مورد نياز براي تصميم گيري هاي مناسب بهداشتي است. ميزان سواد سلامت علمكردي در طول رويارويي بيمار با ارائه دهندگان خدمات سلامت نقش مهمي بازي مي كند و سطح كارآمدي ارتباط افراد با اهداف نظام مراقبت بهداشتي را تعيين مي كند. بنابراين، هدف اين پژوهش، ارزيابي سطح سواد سلامت بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز و عوامل موثر بر آن بوده است. روش بررسي: روش پژوهش توصيفي پيمايشي و نوع مطالعه كاربردي است. در اين پژوهش، در مجموع 400 بيمار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شيراز در فاصله شهريور و مرداد سال 91 خورشيدي به شيوه نمونه گيري در دسترس براي بررسي سطح سواد سلامت انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون هنجاريابي شده سواد سلامت عملكردي بزرگسالان به دست آمد. روايي پرسشنامه با بهره گيري از روايي پرسشنامه با بهره گيري از نظر اساتيدي كه در حيطه سواد سلامت فعاليت داشته اند، در حد مطلوب گزارش شد و پايايي آن نيز از روش همبستگي آزمون بازآزمون (99/0) به دست آمد. داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي مستقل، تحليل واريانس يك طرفه و آزمون همبستگي پيرسون جهت بررسي همبستگي بين متغيرها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: يافته ها نشان داد سواد سلامت بيماران ديابتي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز با ميانگين 66 در سطح مرزي قرار دارد. سطح سواد سلامت با سن، جنس، سطح تحصيلات، عضويت در انجمن ديابت و شغل رابطه معني داري داشت. نتيجه گيري: نتايج نشان داد سطح سواد بيماران در سطح مرزي و ناكافي قرار دارد. اين موضوع نشان از لزوم توجه به مساله سواد سلامت و تلاش در جهت بهبود سطح سواد سلامت افراد مي دهد. تهيه منابع آموزشي ساده و قابل فهم براي همه افراد جامعه، برگزاري كلاس هاي آموزشي و ... از جمله راه هاي افزايش سطح سواد سلامت است. کليدواژگان: بيماران؛ ديابت؛ سواد سلامت

  بررسي كارآمدي كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي پاب مد نسبت به اصطلاحات مش از ديدگاه كاربران حوزه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات شماره 81، بهار 1394 صص 697 علمی پژوهشی
پاب مد پركاربردترين پايگاه پزشكي توسط متخصصان پزشكي و بهداشت است. اين پايگاه جهت تسهيل جستجو و بازيابي مدارك مرتبط، از واژگان كنترل شده مش استفاده مي كند و به تازگي كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي را به قابليت هاي جستجو در رابط كاربري خود افزوده است. با توجه به اين كه هدف تمام نظام هاي بازيابي اطلاعات، بازيابي اطلاعات مرتبط با نياز كاربر است، بررسي ميزان كارآمدي كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي پاب مد و اصطلاحات مش در بازيابي مدارك مرتبط از ديدگاه كاربران امري اساسي است كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود. اين پژوهش كاربردي و به روش پيمايشي انجام شده است. داده هاي مورد نياز آن از طريق پرسش نامه در هنگام جستجوي كاربران در پايگاه اطلاعاتي پاب مد گردآوري شده است. 40 نفر به عنوان جامعه پژوهش با استفاده از نمونه گيري هدفمند از بين دانشجويان تحصيلات تكميلي، دانشجويان پزشكي حرفه اي و اعضاي هيئت علمي انتخاب شدند. پژوهش نشان داد كه تفاوت معناداري بين ميزان ربط مدارك بازيابي شده حاصل از كليدواژه هاي پيشنهادي پاب مد و اصطلاحات مش از ديدگاه كاربران وجود ندارد. يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه كليدواژه هاي پيشنهادي پاب مد و اصطلاحات مش به جستجوگران در فهم بهتر موضوع با توسعه دامنه لغات كاربر در رابطه با موضوع مورد جستجو كمك مي كنند؛ اما تفاوتي در قضاوت ربط ايجاد نمي نمايد. کليدواژگان: كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي پاب مد، اصطلاحات مش، پايگاه اطلاعاتي پاب مد، قضاوت ربط، كاربران حوزه پزشكي

  ارزيابي خوانايي منابع آموزش به بيمار در زمينه بيماري ديابت موجود در مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، شماره 70، آبان 1393 صص 661- خديجه احمدزاده *، عبدالرسول خسروي، شعله ارسطوپور ، رحيم طهماسبي
مقدمه: منابع آموزش به بيماريكي از عوامل مهم در ارتقاي سطح سواد سلامت بيماران داراي بيماري هاي مزمن نظير ديابت است و با هدف توسعه مهارت هاي خودمراقبتي به كار مي رود. اين منابع زماني چنين هدفي را برآورده مي كند كه براي مخاطبان آن ها قابل درك باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزيابي خوانايي منابع آموزشي منتشر شده در زمينه ديابت انجام شده است. روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي با رويكرد تحليل محتوا است. جامعه پژوهش را 22 منبع آموزش به بيمار در زمينه بيماري ديابت موجود در مراكز بهداشتي درماني شهر شيراز در سال 1391 تشكيل داد و خوانايي آن با استفاده از شاخص فلش دياني سنجيده شد. در شاخص فلش دياني ميزان خوانايي عددي بين 0 تا 100 است. هرچه اين عدد بزرگ تر باشد ميزان خوانايي بالاتر است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده شد. نتايج:از 22 منبع گردآوري شده، (32%)7 منبع الكترونيكي و (68%)15 منبع چاپي بود. ميانگين خوانايي منابع 22±40 به دست آمد. اين منابع مناسب افرادي است كه سال هاي اول و دوم دانشگاه را گذرانده باشند. مقايسه ميانگين اين منابع نشان داد كه منابع الكترونيكي نسبت به منابع چاپي خوانايي بيش تري دارند. نتيجه گيري: از آن جا كه بيش تر منابع منتشر شده مناسب افرادي است كه تحصيلات دانشگاهي داشته باشند و بالاتر از سطح سواد سلامت عموم مردم نوشته شده است، بنابراين تهيه كنندگان اين منابع بايد در تهيه منابعي ساده و قابل درك متناسب با همه افراد جامعه تلاش كنند. کليدواژگان: خوانايي، آموزش به بيمار، بيماران ديابتي، سطح سواد سلامت

  مدل سازي عوامل موثر بر پذيرش فناوري آر. اف. آي. دي در كتابخانه: مطالعه موردي: كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر فصلنامه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، شماره 67، بهار 1393 صص 105- خداكرم سليمي فرد*، عبدالرسول خسروي، اميد پاك، اسماعيل پاسبان، زهرا صفايي
هدف: فناوري شناسايي با امواج راديوييآر.اف.آي.دي داراي رشد شتابان و كاربردهاي گسترده اي براي صنابع و خدمات است. اين فناوري سيستمي نوآورانه و خودكار براي مديريت هوشمند كتابخانه فراهم مي كند. موفقيت در كاربردهاي سازماني اين فناوري در كتابخانه، نيازمند پذيرش و استفاده درست آن از سوي كاربران خواهد بود. هدف از اين پژوهش شناسايي مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر پذيرش فناوري آر.اف.آي.دياز سوي كاركنان كتابخانه ها و شناسايي روابط موجود ميان آنها با بهره گيري از مدل سازي ساختاري تفسيري و در نهايت ارائه يك مدل ساختاري تفسيري است. روش: در اين پژوهش با بازخواني پيشينه نظري فناوري شناسايي با امواج راديويي، عامل هاي موثر بر پذيرش آن از سوي كاربران شناسايي و با به كارگيري تكنيك مدل سازي ساختاري تفسيري، مدل سازي شده است. ابزار كاربردي براي جمع آوري داده ها، پرسشنامه است. شناسايي ارتباط بين متغيرها اغلب به اطلاعات، ميزان آشنايي و تجربه كاركنان با فناوري در سازمان مورد مطالعه بستگي دارد. جامعه آماري پژوهش، تمامي كاركنان كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي استان بوشهر بودند كه با فناوري آر.اف.آي.دي سروكار داشتند. به اين منظور پرسشنامه ها در جامعه آماري مورد نظر توزيع و جمع آوري شد. يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه عامل نگرش نسبت به فناوري، عامل بنياديني در پذيرش اين فناوري از سوي كاركنان كتابخانه هاست. داشتن نگرش مثبت نسبت به فناوري، به موقعيتي رهنمون مي شود كه در آن آر.اف.آي.دي به عنوان فناوري سودمندي در دسترسي به اطلاعات مورد نياز پذيرفته خواهد شد. از سوي ديگر، اين خود نيز تاثيرش را بر سودمند دانستن فناوري نشان مي دهد كه سبب كاهش مقاومت كاركنان در پذيرش فناوري مي شود. کليدواژگان: شناسايي با امواج راديويي، مدل پذيرش فناوري، مدل سازي ساختاري تفسيري، مديريت كتابخانه

  بررسي كارآمدي كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي موتور كاوش گوگل در بسط جستجو و افزايش ربط از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي پژوهش نامه كتابداري و اطلاع رساني، سال سوم، شماره 1، بهار و تابستان 1392 ص عبدالرسول خسروي، رحمت الله فتاحي، مهري پريرخ، محمد حسين دياني
هدف: هدف نظام هاي اطلاعاتي، بازيابي اطلاعات مرتبط با نياز كاربر است. در اين راستا، موتورهاي كاوش قابليت جديدي به نام «كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي» پياده نموده اند. اين كه اين كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي تا چه ميزان با نياز كاربران همخوان است، مسئله اي اساسي است. بر اين اساس اين پژوهش شكل گرفت تا كارآمدي كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي موتور كاوش گوگل در بسط جستجو و افزايش ربط از ديدگاه كاربران را بررسي كند. روش : اين پژوهش كاربردي است و به روش پيمايشي انجام شده است. داده هاي مورد نياز از طريق پرسش نامه به هنگام جستجوي كاربران در گوگل به دست آمد. بر اين اساس، نمونه اي 60 نفري از دو گروه علوم انساني/ اجتماعي و علوم پايه/ فني- مهندسي در نظر گرفته شد و نشست هايي جداگانه با هر يك از آنها ترتيب داده شد. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميزان ربط نتايج بازيافتي حاصل از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيافتي حاصل از بسط جستجوي مبتني بر كليدواژه ها/ عبارت هاي پيشنهادي وجود دارد. يعني كليدواژه ها/ عبارت هاي پيشنهادي گوگل در بهبود ربط بازيافت ها موثر بوده است. همچنين تفاوت معني داري از نظر نتايج بازيافتي حاصل استفاده از عبارت جستجوي اوليه و نتايج بازيافتي حاصل بسط جستجو بين دو حوزه مورد بررسي مشاهده نشد. در ادامه به منظور بهبود نتايج بازيافتي، توصيه هاي كاربردي و پژوهشي ارائه شده است کليدواژگان: بسط جستجو، موتورهاي كاوش، گوگل، كليدواژه ها و عبارت هاي پيشنهادي، ربط

  بررسي رابطه هوش هيجاني واضطراب كتابخانه اي دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر بوشهر فصلنامه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، شماره 60، تابستان 1391 صص 31- عبدالرسول خسروي ، رضا بصيريان جهرمي ، شهره سيدحسيني ، نيلوفر معتمد
هدف: هدف اين پژوهش تعيين رابطه بين هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه اي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس است. روش: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي با روش پيمايشي و از نوع همبستگي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه هنجاريابي شده هوش هيجاني سيبرياشرينگ و پرسشنامه بومي سازي شده اضطراب كتابخانه اي بوستيك است. جامعه پژوهش را 700 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و دانشگاه خليج فارس تشكيل مي دهد كه به شيوه نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شدند. يافته ها: يافته ها نشان داد بين هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه اي دانشجويان رابطه معكوس و معناداري وجود داشت. همچنين بين مولفه هاي هوش هيجاني- به غير از مولفه خودانگيزي_ و اضطراب كتابخانه اي و مولفه هاي آن رابطه معكوس و معناداري وجود داشت. با توجه يه يافته هاي پژوهش و وجود رابطه معنادار هوش هيجاني و اضطراب كتابخانه اي، به نظر مي رسد توجه به هوش هيجاني براي كاهش سطح اضطراب دانشجويان هنگام استفاده از كتابخانه و درنتيجه بهره وري بهتر كتابخانه موثر و ارزشمند باشد. کليدواژگان: اضطراب كتابخانه اي؛ هوش هيجاني؛ دانشگاه علوم پزشكي بوشهر؛ دانشگاه خليج فارس بوشهر

  تحليل ساختار و الگوريتم ذخيره و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي استنادي وبي پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، شماره 64، زمستان 1389 عبدالرسول خسروي، سيد رحمت الله فتاحي
از عمده تلاش هايي كه طي ساليان اخير براي پاسخگويي به نيازهاي علمي محققان، پژوهشگران و دانشجويان در محيط وب صورت گرفته است، مي توان به توسعه پايگاه هاي استنادي اشاره داشت كه به منزله يك رويكرد جديد در ذخيره و بازيابي اطلاعات به شمار مي آيد. قابليت هاي درخور توجه اين پايگاه ها ، امكانات بسياري را در اختيار پژوهشگران چه در زمينه جستجو و بازيابي اطلاعات و چه در عرصه علم سنجي قرار داده است. هدف اين مقاله كه به روش كتابخانه اي و مطالعه موردي (مشاهده مستقيم پايگاه ها) انجام گرفته بررسي ساختار و قابليت هاي جستجو و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي استنادي و اينكه اين پايگاه ها از چه سيستم ها و الگوريتم هايي براي وزن دهي، نمايه سازي و برقراري پيوند ميان استنادها و تحليل هم استنادي نويسنده استفاده مي كنند مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي نشان داد كه اين نوع پايگاه ها از ساختار شبكه اي برخوردارند و از دو سيستم نمايه سازي استنادي خود گردان و پاپ سرچ و نيز الگوريتم مورد استفاده آن ها براساس مدل هاي وزن دهي و بردار فضايي و خوشه بندي سلسله مراتبي انباشتگي است، كه در متن مقاله به طور مشروح به آن ها اشاره شده است. کليدواژگان: نمايه سازي استنادي، پايگاه هاي استنادي وبي، بازيابي اطلاعات، نظام نمايه سازي استنادي خودگردان، سيستم پاپ سرچ، الگوريتم هاي ذخيره اطلاعات

  Effectiveness of Google keyword suggestion on users' relevance judgment: a mixed method approach to query expansion The Electronic Library vol:34, iss:2 , 2016 ISI Abdolrasool khosravi, Fattahi, Rahmatollah; Parirokh, Mehri; dayyani, Mohammd hosien; khosravi, Abdorasoul; Zareivenovel, Mojgan

  Investigating the relationship between library anxiety and emotional intelligence webology 11,2,2014 Reza BasirianJahromi Shohreh SeyyedHosseini, Abdolrasoul Khosravi
دریافت فایل پیوست

  ارزیابی کمی و کیفی مجله طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی سال‌های 1382 تا 1391 طب جنوب


< >