کتب و جزوات  دکتر عبدالرسول خسروی  


  توسعه سواد سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393 عبدالرسول خسروی، خدیجه احمدزاده
دریافت فایل پیوست
  Health Literacy Development 2014 Khosravi, Abdolrasool; Ahmadzadeh, Khadejeh; Ahmadzadeh, Ziba
دریافت فایل پیوست

< >