جوایز و افتخارات  دکتر عبدالرسول خسروی  


  استاد نمونه دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه ، 1392
  پژوهشگر نمونه دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه ، 1393
  استاد برتر کتابداری ، نهاد کتابخانه های عمومی استان بوشهر ، 1393
  استاد برتر کتابداری ، نهاد کتابخانه های عمومی استان بوشهر ، 1394

< >