تحصیلات  دکتر نرگس عبيدي  


  کاردانی، علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ایران 1377 1379
  کارشناسی، علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران 1379 1381
  کارشناسی ارشد، هماتولوژی و بانک خون سازمان انتقال خون ایران ایران 1382 1384
  دکترای تخصصی، هماتولوژی و بانک خون سازمان انتقال خون ایران ایران 1390 1394

< >