دروس ارایه شده توسط  دکتر نرگس عبيدي  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  انتقال خون 2 ( علوم آزمایشگاهی )
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  خون شناسی 1
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  آزمایشات کاربردی
مامایی ,
  انتقال خون (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
علوم آزمايشگاهي ,
  مبانی کشت سلولی
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  آزمایشگاه خون شناسی عملی (ارشد هماتولوژی)
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  خون شناسی 3
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  آزمایشگاه انتقال خون
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  سمینار خون شناسی
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  آزمایشگاه خون شناسی (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,
  کنترل کیفی در خون شناسی و بانک خون
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  آزمایشگاه خون شناسی (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
علوم آزمايشگاهي ,
  ایمونوهماتولوژی و بانک خون
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  خون شناسی (پیوسته)
علوم آزمايشگاهي ,
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی پیوسته)
علوم آزمايشگاهي ,
  خون شناسی 2
هماتولوژی و بانک خون (کارشناسی ارشد) ,
  خون شناسی 2
علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته) ,

< >