مقالات  دکتر نرگس عبيدي  


  بررسی میزان بار سایتومگالوویروس و پیگیری آن در گیرندگان پیوند مغزاستخوان آلوژنیک مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی مجله علمی پژوهشی خون ص:9-1.دوره 4 شماره 3 بهار 86 مجله علمی پژوهشی نرگس عبیدی- دکتر حمیدالله غفاری-دکتر احمد قره باغیان-دکتر کامران علی مقدم-دکتر مهدی دهقان-دکتر اردیشیر قوام زاده اول
بررسی میزان بار سایتومگالوویروس [Cytomegalovirus(CMV)] و پیگیری آن در گیرندگان پیوند مغزاستخوان[Bone Marrow Transplantation(BMT)] آلوژنیک مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سال 84-1383. نرگس عبيدي 1، دكتر حميدالله غفاري 2، دكتر احمد قره باغيان 3 ، دكتر كامران علي مقدم 4 ، دكتر مهدي دهقان5 1 دانشجوي كارشناسي ارشد هماتولوژي و بانك خون، سازمان انتقال خون 2 عضو هيات علمي مركز تحقيقات خون و آنكولوژي بيمارستان شريعتي 3 عضو هيات علمي مركز آموزشي-پژوهشي سازمان انتقال خون ايران 4 عضو هيات علمي مركز تحقيقات خون و آنكولوژي بيمارستان شريعتي 5 دانشجوي فوق تخصص هماتوآنكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه شيراز چكيده: CMV بعنوان مهمترین پاتوژن ویروسی در گیرندگان BMT آلوژنیک و بافت جامد می باشد. بر اساس مطالعات سرواپیدمیولوژی، شیوع آن در کشورهای مختلف 100-30% است. پیشرفت بیماری CMV تنها در 25-20% از گیرندگان BMT اتفاق می افتد. با استفاده از تکنیک Real-Time PCR(RQ-PCR) میزان بار CMV در گیرندگان BMT اندازه گیری می شود تا فعال شدن مجدد آن بعد از پیوند پیگیری و در صورت افزایش، اقدام لازم جهت درمان preemptiveفراهم شود و از ایجاد بیماری CMV جلوگیری گردد. بدليل تشابه بيماري CMV و GVHD در گيرندگانBMT و متفاوت بودن درمان اين دو، پس با این روش می توان تا حدودی جان بیماران را نجات داد. 51گیرنده BMT تحت مطالعه به شکل هفتگی بمدت 100 روز پیگیری شدند. بر روی 415 نمونه خون کامل جمع آوری شده از آنها، تکثیر ژن UL83 مربوط به پروتئین pp65 با دو روش RQ-PCR و آنتی ژنمیا انجام گردید. برای تهیه استاندارد RQ-PCR، این قطعه کلون شد. نتایج دو روش با هم ارتباط معنی داری داشتند (p<0.01). گستره تشخیصی RQ-PCR،cells copies/2×105 107×15-101×13بود. از 93 نمونه مثبت، 81 نمونه دارای میزان کپی بالاتر از آستانه (1.4×103 copies/2×105cells) بودند. اولین نتیجه مثبت RQ-PCR در مقایسه با آنتی ژنمیا، 13 روز زودتر بود. زمان لازم برای منفی شدن RQ-PCR بعد از درمان preemptive 16 روز بود. نتایج ما نشان داد که نتایج منفی RQ-PCR بعد از درمان preemptive، شاخص مناسبی برای تعیین موفقیت درمان و زمان قطع درمان می باشد. واژگان كليدي: سایتومگالوویروس، پیوند مغزاستخوان، روش Real-Time PCR(RQ-PCR) ، روش آنتی ژنمیا pp65، درمان preemptive

دریافت فایل پیوست

http://www.bloodjournal.ir

  شيوع هموگلوبينوپاتي با توجه به میزان هموگلوبین و ارتباط آنها با حجم متوسط گلبول قرمز در بين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر بوشهر در سال 1386 مجله علمی پژوهشی طب جنوب ص:59-54.سال دوازدهم شماره 1. 1388 مجله علمی پژوهشی نرگس عبیدی-دکتر علی موحد-غلامرضا خمیسی پور اول
دریافت فایل پیوست

http://ismj.bpums.ac.ir

  Monitoring of Cytomegalovirus Reactivation in Bone Marrow Transplant Recipients by Real-time PCR. Pathol Oncol Res P:399-409. Vol. 8, Apr, 2008 ISI 1.940 Seyed H. Ghaffari & Narghes Obeidi & Mehdi Dehghan & دوم
دریافت فایل پیوست

http://link.springer.com/journal/12253

  High sensitivity C-reactive protein is associated with the metabolic syndrome independent to viral and bacterial pathogen burden Diabetes Research P:296-302. Vol. 84, No. 3, Jun,2009 ISI 3.045 Abdolali Ebrahimi, Iraj Nabipour *, Katayoun Vahdat, Seyed Mojtaba Jafari, هشتم
دریافت فایل پیوست

http://www.journals.elsevier.com/diabetes-research-and-clinical-practice/

  Relationships among serum receptor of nuclear factor-kappa B ligand, osteoprotegerin, high-sensitivity C-reactive protein, and bone mineral density in postmenopausal women: osteoimmunity versus osteoinflammatory Menopause P:950-955. Vol. 16, No. 5 Sep,2009 ISI 3.361 Nabipour I, Larijani B, Vahdat K, Assadi M, Jafari SM, Ahmadi E, Movahed A, Moradhaseli F, Sanjdideh Z, Obeidi N, Amiri Z دهم
دریافت فایل پیوست

http://www.menopause.org/publications/professional-publications/menopause-journal-contents/menopause-journal-nonmembers

  The metabolic syndrome is not associated with homocysteinemia: The Persian Gulf Healthy Heart Study Journal of endocrinological investigation P:406-410. Vol. 32, No. 5 May,2009 ISI 1.994 Nabipour I, Ebrahimi A, Jafari SM, Vahdat K, Assadi M, Movahed A, Moradhaseli F, Obeidi N, Sanjdideh Z. هشتم
دریافت فایل پیوست

http://www.springer.com/medicine/journal/40618

  ارزیابی فرآیند آموزش مداوم پرسنل آزمایشگاهی شاغل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی ص:23-18. 2شماره 2. 1389 مجله علمی پژوهشی نرگس عبيدي، نيلوفر معتمد، شهناز نجفي زاده اول
دریافت فایل پیوست

http://rme.gums.ac.ir/

  بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد جهت ارتقاء سطح یادگیری از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مجله راهبرد آموزش P:133-136. Vol. 3, No. 3, Jun,2011 علمی پژوهشی نرگس عبيدي اول
دریافت فایل پیوست

http://www.edcbmj.ir/

  مقایسه دیدگاه دانشجویان و مربیان دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد وضعیت محیط آموزش بالینی در سال 1387 مجله علمی پژوهشی گام هاي توسعه آموزش پزشكي دوره هشتم: شماره اول1390 علمی پژوهشی نرگس عبیدی، نيلوفر معتمد اول
دریافت فایل پیوست

http://www.sdmej.ir/?msg=DomainChanged

  میزان پلاسمایی پروگرانولین (Progranulin) و ریلکسین (Relaxin) در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOs) با نمایه توده بدنی (BMI) طبیعی. مجله علمی پژوهشی طب جنوب. ص:188-181.سال شانزدهم شماره 3. 1392 علمی پژوهشی صمداکبرزاده، محمدرضا کلانترهرمزی، صغری قاسمی، الهه شبانکاره، نیایش کشوری، نیلوفر معتمد، مجتبی جعفری، علی موحد، پرویز بزی، خلیل پورخلیل، زهرا اکبری، نجمه حاجیان، نرگس عبیدی نویسنده مسول
دریافت فایل پیوست

http://ismj.bpums.ac.ir/

  Antibody Screening in Patients With Thalassemia Major LABMEDICINE Volume 42 Number 10 October 2011 labmedicine ISI 0.40 Nrages Obeidi, Ali Reza Mankhian, Gissoo Hatami, Habib Emami اول
دریافت فایل پیوست

http://labmed.oxfordjournals.org/

  Evaluation of the effect of temperature and time of incubation on complete blood count (CBC) tests African Journal of Biotechnology Vol. 11(7), pp. 1761-1763, 24 January, 2012 Narges Obeidi1, Eisa Safavi and Habib Emami اول
دریافت فایل پیوست

http://www.academicjournals.org/AJB

  Oncogenic human papillomavirus genital infection in southern Iranian women: population-based study versus clinic-based data. Virology Journal. 9:194, 2012 ISI 2.362 Seyed Sajjad Eghbali, Roya Amirinejad, Narges Obeidi, Shiva Mosadeghzadeh, Katayoun Vahdat, Fatemeh Azizi, Raha Pazoki, Zahra Sanjdideh, Zahra Amiri, Iraj Nabipour and Keivan Zandi سوم
دریافت فایل پیوست

http://www.virologyj.com/content/9/1/194

  Using toasted barley in sesame oil mixture for nonsurgical necrosis debridement of experimental burns in rat Journal of Medicinal Plants Research Vol. 8(1), pp. 81-87, 3 January, 2014 Parviz Bazzi, Samad Akbarzadeh, Narges Obeidi, Mohamad kazem Noohpisheh, Adel Daneshi and Afshar Bargahi سوم
دریافت فایل پیوست

http://www.academicjournals.org/JMPR

  Red blood cell (RBC) phenotyping in major thalassemia patients in Bushehr. International Journal of Siences Vol 3 April 2014 (4) Nrages Obeidi, Samad Akbar Zadeh, Ali Reza Mankhian اول
دریافت فایل پیوست

http://www.ijSciences.com

  Immunological Testing Reveals Exposure to Malaria in the Hypoendemic Region of Iran Hindawi Publishing Corporation Volume 2014, Article ID 614287, 8 pages Narges Obeidi, G-Halli Rajasekariah, Iraj Nabipour, Roya Amirinejad, Diane Dogcio, and Habib Emami اول
دریافت فایل پیوست

http://dx.doi.org/10.1155/2014/614287

  The Effect of Mir-451 Upregulation on Erythroid Lineage Differentiation of Murine Embryonic Stem Cells Cell journal (Yakhteh) Vol 18, No 2, Jul-Sep (Summer) 2016 ISI 1.275 Narges Obeidi, Ali Akbar Pourfathollah, Masoud Soleimani, Mahin Nikougoftar Zarif, Fatemeh Kouhkan اول
دریافت فایل پیوست

http://celljournal.org/guide-authors/

  Evaluation of Relationship between Serum Visfatin and Ghrelin Levels with Serum Ferritin Concentration ADVANCES IN BIORESEARCH. Vol 8 [3] May 2017: 200-204. ISI S Akbarzadeh,N Obeidi, AR Pourbehi, K Mirzaei,N Aghaei,S. Najafpour Bushehri, GH Mohebbi, K Pourkhalili ,GR Pourbehi and GR Khamisipour 2 از 10
دریافت فایل پیوست

  Use of Capillary Electrophoresis for Detection of Hemoglobinopathies in Individuals Referred to Health Centers in Masjed-Soleiman Iranian Journal of Blood & Cancer 2017,Vol.9(3): 89-92 ISI Seyedeh Moloud Rasouli Ghahfarokhi, Fatemeh Asadi, Narges Obeidi 3 از 3
دریافت فایل پیوست

  Simultaneous regulation of miR-451 and miR-191 led to erythroid fate decision of mouse embryonic stem cell Iranian Journal of Basic Medical Sciences Vol. 22, No. 4, Apr 2019 ISI 1.514 Gelareh Shokri 1, Fatemeh Kouhkan 1, Shahrzad Nojehdehi 1, Masoud Soleimani 2, Ali Akbar Pourfathollah 3, Mahin Nikougoftar Zarif 4, Mona Tamaddon 1, Narges Obeidi 5* نویسنده مسول
Objective(s): Various microRNAs (miRNAs) are expressed during development of mammalian cells, when they aid in modulating gene expression by mediating mRNA transcript cleavage and/or regulation of translation rate. miR-191 and miR-451 have been shown to be critical regulators of hematopoiesis and have important roles in the induction of erythroid fate decision. So, the aim of this study is investigation of the miR-191 and miR-451 roles in the controlling mouse embryonic stem cell (mESC) differentiation toward the erythroid lineage. Materials and Methods: mESCs were infected with either pCDH-miR-Off-191 viruses in pCDH-miR-Off-191 group or simultaneously with pCDH-miR-Off-191 and pCDH-miR-451 lentiviruses in simultaneous group. Then, the expression profiles of erythroid specific transcription factors and globin genes were analyzed using QRT-PCR on day 14 and 21 of differentiation. Flow cytometry analysis was used to evaluate of TER119 and CD235a erythroid specific surface markers. Results: Gata-1, Klf-1, Epor and globin chains were found to be expressed in pCDH-miR-Off-191 and in simultaneous groups. The majority of globin chains showed changes in their expression levels with progression of differentiation from day 14 to day 21. Flow cytometry results showed that miR-451 upregulation and miR-191 down-regulation is associated with the expression of TER119 and CD235a. Of these two groups analyzed, simultaneous group was most significantly potent in stimulation of erythroid fate decision of mESCs. Conclusion: Together, present data demonstrate that down-regulation of miR-191 alone can enhance the differentiation of mESCs. However, the simultaneous effect of miR-451up-regulation and miR-191 down-regulation is much stronger and can have more practical use in artificial blood production.

دریافت فایل پیوست

http://ijbms.mums.ac.ir/article_12380.html


< >