جوایز و افتخارات  دکتر نرگس عبيدي  


  لوح تقدیر به عنوان دانشجوی رتبه اول در دوره کاردانی علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1379 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان استعداد درخشان دانشگاه شیراز در دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1380 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 1381 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان دانشجوی رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد هماتولوژی ، سازمان انتقال خون ایران ، سازمان انتقال خون ایران ، 1384 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان استاد راهنمای دانشجویی در اولین سمیوزیوم علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، بسیج دانشجویی ، 1385
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان استاد راهنمای دانشجویی در دومین سمیوزیوم علمی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، بسیج دانشجویی ، 1386 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر جهت تقدیر از تلاش در بخش سلامت مردم مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1386 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1387 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان مسول کمیته اجرایی همایش آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1388 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1388 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان گروه برتر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1388 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان عضو کمیسیون های فنی تدوین استانداردهای ملی ، اداره استاندارد و تحقیقات صنعنتی ، اداره استانداردو تحقیقات صنعنتی ، 1388 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1388 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1389 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان گروه برتر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1389 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان فرآیند برتر دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1389 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1389 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، 1390 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست
  لوح تقدیر به عنوان دانشجوی رتبه اول در دوره دکترای تخصصی هماتولوژی ، سازمان انتقال خون ایران ، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ، 1394 ، لوح تقدیر
دریافت فایل پیوست

< >