تحصیلات  طاهره تمیمی  


  کارشناسی پرستاری علوم پزشکی بوشهر ایران 1277 1381
  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتای ویژه بزرگسالان مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب و عروق شید رجایی تهران ایران 1389-90 1392

< >