فعالیت های اجرایی  طاهره تمیمی  


  سوپروایزر آموزشی بیمارستان قلب بوشهر بیمارستان قلب بوشهر 1393
  عضو کمیته آموزش سلامت معاونت درمان دفتر پرستاری-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394
  عضو کمیته پژوهشی و توسعه دفتر پرستاری-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394
  ارزیاب کشوری و استانی اعتبار بخشی کانون ارزیابان وزارت بهداشت / دفتر اعتبار بخشی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعتبار بخشی دوره 95-96 / دوره اعتبار بخشی 97-98
  استاد راهنما دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی 97 دانشکده پیراپزشکی- گروه هوشبری از 1397

< >