کتب و جزوات  طاهره تمیمی  


  اصول مراقبتهای ویژه و احیاء قلبی- ریوی- مغزی تالیف و گردآوری جامعه نگر 1396 طاهره تمیمی، محمدسعید میرزایی، امیرحسین بیات،زینب محمودی، مرضیه پناهی، الهام میرشاه، شریف شاهینی
نوبت و سال چاپ اول/ 1398 978-600-01-625-7- شابک

دریافت فایل پیوست

< >