جلسه.دفاع


15 بهمن 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

4 بهمن 1402
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

11 دی 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

17 آبان 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

19 مهر 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

18 مهر 1402
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

5 مهر 1402
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

4 مهر 1402
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

14 شهريور 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

23 اسفند 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

15 اسفند 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

9 اسفند 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

6 اسفند 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

1 اسفند 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

26 بهمن 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

27 آذر 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

26 آذر 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

3 آبان 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

2 آبان 1401
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

25 مهر 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

20 مهر 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

22 شهريور 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

7 تير 1400
جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

26 شهريور 1399
جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

6 امرداد 1399
جلسه مجازی دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

5 امرداد 1399
اولین جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

31 تير 1399
سومین جلسه مجازی دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

25 تير 1399
اولین جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

2 تير 1399
دومین جلسه مجازی دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

1 تير 1399
اولین جلسه مجازی دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

21 اسفند 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 
 
 
< >