پایان.نامه


15 بهمن 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

11 دی 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

17 آبان 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

19 مهر 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 

14 شهريور 1402
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

23 اسفند 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

1 اسفند 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

25 مهر 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

20 مهر 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

22 شهريور 1401
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

5 آبان 1400
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

 

21 مهر 1400
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

 

20 مهر 1400
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

7 تير 1400
جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

26 شهريور 1399
جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

5 امرداد 1399
اولین جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

25 تير 1399
اولین جلسه مجازی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

21 اسفند 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

12 اسفند 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

2 آبان 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

2 آبان 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

29 مهر 1397
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته هماتولوژی

 

22 آبان 1396
جلسه دفاعیه پایان نامه ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

5 اسفند 1394
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 
 
 
< >