ساره ابراهیمی


 نام و نام خانوادگی : ساره ابراهيمي
 سمت : مسئول واحد دبيرخانه، مسئول واحد ماشين‌نويسي
 نوع استخدام : قراردادي
 مدرک تحصیلی : کارشناسی

 

شرح وظایف واحد دبیرخانه:
1. تایپ نامه ها و یادداشت های اداری ، بخشنامه ها ،گزارش ها و صورتجلسه ها  از روی پیش نویس ها
2. ثبت نامه های صادره و شماره آنها از طریق اتوماسیون   
3. تفکیک و توزیع نامه‌های وارده برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها 
4. بایگانی پیش نویس نامه های تایپ شده وتمامی نامه ها و صورتجلسات و دعوت نامه های دیجیتالی در فایل های مربوطه جهت استفاده در طرح راد
5. یادآوری جلسات داخلی و خارجی دانشکده به رییس یا معاون دانشکده و هماهنگی جلسات داخلی با واحدامور عمومی
6. انجام سایر کارهای محوله مطابق نظر مافوق


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >