رضا چارکی


نام و نام خانوادگی: رضا چارکی
سمت: سرپرست امور عمومی
نوع استخدام: قراردادي
مدرك تحصيلي: کارشناسی حسابداری دولتی

 

شرح وظايف:
1. برنامه ریزی و نظارت بر امور دبیرخانه ، خدماتی ، انبارو نقلیه
2. تنظیم برگ درخواست خرید و نظارت بر تهیه تجهیزات مصرفی و اموالی تخصصی و اداری
3. نظارت بر تنظیم اسناد مالی با رعایت مقررات
4. نظارت بر حضور و غیاب کارمندان تابعه و گزارش کتبی موارد بی نظمی به مقام مافوق
5.  تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان واحدهای تابعه
6. تنظیم فرم های ارزشیابی کارکنان با هماهنگی مسئول مافوق
7. تنظیم و تایید میزان اضافه کار پرسنل و گزارش ماهیانه اضافه کار با هماهنگی مسئول مافوق
8. تدارک ملزومات و مایحتاج اردوهای علمی- تفریحی و هماهنگی های مربوطه
9. هماهنگی با اداره امور عمومی معاونت آموزشی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >