ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  عابد ابراهیمی  

   عابد ابراهیمی   
سمت: هیات علمی
عابد ابراهیمی- عضو هیات علمی دانشکده پیرا پزشکی- گروه تکنولوژی اتاق عمل


 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  عابد ابراهیمی  
   تابلوی اعلانات تعداد بازدید:   ۱

< >