ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر عبدالرسول خسروی  

   دکتر عبدالرسول خسروی   
 دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر عبدالرسول خسروی  
   تابلوی اعلانات 

  امتحان میان ترم ساختمان و تجهیزات
شنبه 18اردیبهشت ساع 8 صبح در محل دانشکده برگزار می شود
  امتحان میان ترم درس روش تحقیق کارشناسی
امتحان میانترمدرس روش تحقیق کارشناسی روز سه شنبه 21 اردیبهشت ساعت 8 در محلدانشکده برگزار می شود


تعداد بازدید:   ۱

< >