ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.  دکتر عبدالرسول خسروی  

   دکتر عبدالرسول خسروی   
سمت: مدیر امور هیأت علمی دانشگاه دریافت فایل رزومه

   رزومه در سایر وب سایت ها  دکتر عبدالرسول خسروی  
   تابلوی اعلانات 

  امتحان میان ترم ساختمان و تجهیزات
شنبه 18اردیبهشت ساع 8 صبح در محل دانشکده برگزار می شود
  امتحان میان ترم درس روش تحقیق کارشناسی
امتحان میانترمدرس روش تحقیق کارشناسی روز سه شنبه 21 اردیبهشت ساعت 8 در محلدانشکده برگزار می شود


تعداد بازدید:   ۲

< >