مربیان و کارشناسان گروه علوم آزمایشگاهی

1391/9/26 0:0

فرزانه صادق زاده کارشناسی ارشد میکروب شناسی (آزمایشگاه قارچ شناسی)

مرضيه طاهرزاده دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی (آزمایشگاه انگل شناسی)

امین محمدی کارشناسی ارشد هماتولوژی (آزمایشگاه هماتولوژی)

زهرا حیدری کارشناسی علوم آزمایشگاهی (آزمایشگاه هماتولوژی)

انیس کریمی کارشناسی ارشد بیوشیمی (آزمایشگاه کشت سلولی)

 

کلمات کلیدی:
علوم.آزمایشگاهی     کارکنان.گروه     دانشکده.پیراپزشکی    

تاریخ بروز رسانی:   4 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >