ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته)

مقطع: لیسانس
   فهرست دروس   علوم آزمايشگاهي (ناپیوسته)

  جمعيت و تنظيم خانواده
  فارماکولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  ايمنولوژي (علوم آزمایشگاهی)
  اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه (علوم آزمایشگاهی)
  روانشناسي عمومی
  روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه ها(علوم آزمایشگاهی)
  زیست شناسی سلولی (علوم آزمایشگاهی)
  سمینار (علوم آزمایشگاهی)
  فیزیک حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  باکتری شناسی پزشکی 2 ( علوم آزمایشگاهی )
  متون تخصصی (علوم آزمایشگاهی)
  قارچ شناسی پزشکی 2 ( علوم آزمایشگاهی )
  آمار حیاتی (علوم آزمایشگاهی)
  انتقال خون 2 ( علوم آزمایشگاهی )
  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (علوم آزمایشگاهی)
  تکنیکهای آسیب شناسی ( علوم آزمایشگاهی )
  بیوشیمی پزشکی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی ( علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
  زیست شناسی مولکولی(علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 2
  انگل شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
  اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (علوم آزمایشگاهی)
  قارچ شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
  ویروس شناسی پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه انتقال خون
  خون شناسی 2 (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه خون شناسی (علوم آزمایشگاهی ناپیوسته)
  هورمون شناسی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
  ژنتیک پزشکی (علوم آزمایشگاهی)
  آزمایشگاه هورمون شناسی
تعداد بازدید:   ۱
< >