تحصیلات  دکتر رضا بصيريان جهرمي  


  کتابداری و اطلاع رسانی شیراز ایران 1380 1384
  کتابداری و اطلاع رسانی تهران ایران 1385 1387
  علم اطلاعات و دانش شناسی شهید چمران اهواز ایران 1391 1395

< >